ICA
Skånska energi
Sandby autoservice
Sandby autoservice
ICA
Skånska energi

Kommun

Published on maj 2nd, 2018 | by admin

0

Översiktsplan – Södra Sandby

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och man tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Översiktsplanen ska tillgodose ett stort behov av nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt ska planen stärka en attraktiv livsmiljö och se till att Lund hushållar med mark och resurser. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen och hållbar tillväxt handlar även om en jämnare fördelning av tillväxten.

Förslaget i korthet:

 • Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken.
 • Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas. Så möter vi de förväntade klimatförändringarna och samtidigt ökar de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
 • I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling.

Södra Sandby
Övergripande inriktning

Södra Sandby utvecklas vidare som en dynamisk och levande ort, med en framväxande småstadskaraktär i centrum.
Ortens förtätningspotential tas tillvara och inriktas mot att bidra till ökad variation av bostadsformer, viktigt i en ort som länge dominerats av småhus/äganderätt. Den geografiska närheten till Lund gör orten attraktiv också för
inflyttning. Totalt föreslås 1500 bostäder fram till 2040 varav 500 i förtätning. På längre sikt föreslås en ny vägkoppling till Lund och utbyggnad av Lindegård i väster.
Sularpsbäcken utgör ett viktigt grönstråk genom orten och är också ett viktigt element för Södra Sandbys identitet.
Bäcken avrinner till Kävlingeån genom ett område med värdefull landskapsbild direkt norr om Södra Sandby. I närområdet är hästhållning vanligt, särskilt framträdande är Flyinge Kungsgård. Öster om Södra Sandby planeras en större dagvattendamm. Området har potential att utvecklas som rekreationsområde när tätorten växer österut.

Markanvändning

Huvuddelen av orten anges för blandad bebyggelse. Ny blandad stad föreslås i centrum, Killebäcksområdet och i öster, längs Hällestadsvägen. Ny verksamhetsmark föreslås i norr och öster, i anslutning till befintliga verksamhetsområden.
Utbyggnad i väster, Lindegård samt område väster om Fåglasång, är utpekade som utbyggnadsområden efter 2040.
Med förstärkta kommunikationer finns en möjlighet för Lindegård att utvecklas. Det kan handla om bostäder för det goda pendlingsläget eller om näringsliv och verksamheter som kan nyttja kopplingen till Brunnshög/ESS samt E22.
Ytterligare förtätningsmöjligheter bör studeras för Södra Sandbys utbyggnad även på längre sikt, efter 2040.

Hänsynstaganden
De två större utbyggnadsområden tar brukningsvärd åkermark i anspråk men båda ytorna ligger i hållplatsnära läge och nära ortens skola.
Riksintresse för naturvården Hardeberga – S Sandby –Dalby
– Krankesjön tangeras av exploatering vid Hällestadvägen i öster. Området bedöms inte beröra riksintressets värdekärnor.
Planerad utbyggnad måste invänta beslutad flytt av kraftledningen.
Översvämningskarteringen påvisar på risk för översvämning i vissa delar vilket måste hanteras i efterföljande planeringsskeden.

Fördjupningar av översiktsplanen
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby i Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-08-29,
bedöms i allt väsentligt som aktuell. En omprioritering görs avseende utbyggnadsordning, där utbyggnadsområdet väster
om Fåglasång senareläggs medan utbyggnadsområdet i öster, vid Hällestadvägen föreslås för exploatering före 2040.

Ställningstaganden
• Utbyggnad i centrum- och servicenära lägen prioriteras.
• Förtätning av ortskärnan kräver noga samspel med
bevarande av äldre bebyggelse.

Mer finns att läsa HÄR

Lämna synpunkter

Under utställningsperoden finns en andra möjlighet för lundabor, andra intressenter och formella remissinstanser att tycka till om förslaget.

Du lämnar synpunkter digitalt här >>

Du kan också skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skriva brev till Stadsbyggnadskontoret Box 41, 221 00 Lund.

Senast den 4 juli behöver vi ha dina synpunkter på förslaget.

Datum för informationstillfällen och mer om hur du kan påverka >>

Tidplan för översiktsplan

test
länsf


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • april

  19apr - 28apr 1909:00apr 28Konst i Hällestad

  24apr - 26apr 2415:00apr 26Ankförsäljning

  27apr18:00Teataer Trycket - Vinden

  Visa fler event
 • Evashembageri
  sörgården
  Lawes
  ssaff
 • Gåiskor
  Ciklid
  smakerosak
  Nordsjö
  Sprattelgubben
 • Tors Plåt
  Södra Sandby församling
  Länsförsäkringar
  JH Reklam
  Sparbanken
 • Hund
  Lasses
  KB Bilservice
  Qvists Glasmästeri
 • rauk o reko
  Gröna Kiosken
  IBAB
  UpsideDown
  hund O mera
  Radon
  Teknik & Design
  Thells
  kropposjal
  Insikt
  Gloriosa
  Gardinateljen
  PP mekanik
  Landins Blommor
 • Gilla oss gärna :)