Lindgren
Sandby autoservice
Skånska energi
ICA

Företag

Print listing Save listing in PDF

Sotningsväsendet i Lund

Adress:
Veberödsvägen 30, Dalby, Sverige
Beskrivning:

Välkomna till Sotningsväsendet i Lund!

Vi utför sotning, brandskyddskontroll, besiktningar, ventilation och OVK.

Sotning

Fastighetsägaren har ett ansvar att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bla att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Då är skorstensfejaren den expert som han kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas.

Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid. I sådana fall kan sotningen bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

I samband med sotningen gör skorstensfejaren även en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Också de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras.

Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en period av fyra år eller längre.

Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk, också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och en enklare brandskyddskontroll utfördes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

sotbildning och beläggningar
skador eller förändringar av det tekniska utförandet
temperaturförhållanden
tryckförhållanden och täthet samt
drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar!

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som Räddningsverket har bestämt.

Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt. Taxan kan variera från kommun till kommun.

INTERVALL FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL FÖR DE VANLIGASTE OBJEKTEN I SMÅHUS
Värmepannor

Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis – 2 år

Eldning med olja eller gas – 4 år
Köksspisar

Eldning med fasta bränslen – 2 år

Eldning sker i mycket begränsad omfattning – 8 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad omfattning – 8 år
Lokaleldstäder

För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 2 år

För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 8 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad omfattning – 8 år

Skulle det vara så att ni inte hittar det ni söker här är ni välkomna att kontakta oss på telefon: 046 – 20 90 94

Contact Information
Telefon: 046 – 20 90 94
Kategori:   
Tagglista:            

Back to Top ↑
 • sörgården
  Lawes
  ssaff
  Evashembageri
 • Sprattelgubben
  Ciklid
  Nordsjö
  Gåiskor
  smakerosak
 • Björkelund
 • Hund
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
  KB Bilservice
 • MWbygg
  Allatidershudvård
  Arborist