Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on augusti 22nd, 2022 | by admin

0

Inför valet – Socialdemokraterna

Södra Sandby

När vi socialdemokrater säger att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas så menar vi allvar. Därför har vi presenterat en övergripande politik som ser till att tillvarata hela kommunens stora potential och som ökar jämlikheten i hela kommunen. Vi går bland annat till val på en välfärdsgaranti som säkerställer att den kommunala välfärden och servicen håller samma höga kvalitet i hela kommunen. Du ska till exempel ha en lika bra skola och äldreomsorg om du bor i Södra Sandby och Veberöd som om du bor på Brunnshög eller i Professorsstaden.

Socialdemokraternas konkreta förslag för Södra Sandby

Men vi har också presenterat specifika förslag för utvecklingen av varje kommun- och stadsdel. För Södra Sandby så vill vi bland annat göra följande:

 • Lösa trafiksituationen i Södra Sandby och planera för långsiktigt hållbar trafik för bilar, cyklande och gående.
 • Bygga en ny, ändamålsenlig och energieffektiv Byskola mellan kyrkan och bäcken.
 • Planera för fler bostäder och bygga fler lägenheter i centrala Södra Sandby.
 • Bygga ett idrotts- och fritidscentrum vid Killebäckskolan och utveckla badet.
 • Utveckla kollektivtrafiken i byn, liksom mellan Södra Sandby och Malmö.

Vi socialdemokrater har under mandatperioden arbetat aktivt för att få till en långsiktig och hållbar planeringen för trafiken genom Södra Sandby. Arbetet initierades inte minst genom den manuella mätning som ideella krafter inom Södra Sandbys socialdemokratiska förening gjorde av trafikflödet i korsningen mellan Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen mitt i centrala Södra Sandby. Den mätningen visade att det under perioden 0700–1900 passerade närmare 1 000 tunga fordon genom korsningen. En situation som vi tycker är helt ohållbar. Där efter har vi sökt stöd över parti- och blockgränserna för att hitta lösningar. I april presenterade vi flera förslag för hur vi vill hantera situationen. Förslagen utgick från fem punkter;

 1. Ta över väghållaransvaret från Trafikverket
 2. Omdirigering av genomfartstrafiken på befintliga vägar
 3. Säker passage vid Norreholm
 4. Andra säkerhetshöjande insatser enligt tidigare genomförd utredning
 5. Styrning av det fortsatta arbetet med säkrare trafik i Södra Sandby

Ett nytt idrotts- och fritidscentrum vid Killebäckskolan är ett förslag som tidigare lyfts av föreningslivet i Södra Sandby. Vi vill förverkliga detta för att samla idrotts- och fritidsanläggningarna på samma plats samtidigt som det skapas synergieffekter och de befintliga anläggningarna som Sandbybadet kan rustas upp.

Socialdemokraternas framtidsvision för byarna

Vi vill att våra kommundelar ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Ska, såväl den offentliga som privata, servicen öka är bostadsbyggandet en viktig nyckel. Därför står vi socialdemokrater upp för ett fortsatt högt bostadsbyggande med målet om att bygga 1200 nya bostäder i kommunen varje år. Vi föreslår dessutom ett uttalat mål om att minst var femte ny bostad byggs i någon av de östra tätorterna. Vi vill också att det sker med olika upplåtelseformer så att det byggs både villor, bostadsrätter och hyresrätter. Ett minskat bostadsbyggande, som inte minst Moderaterna och FörNyaLund vill driva igenom, riskerar att slå hårt mot de östra tätorterna. Detta tycker vi socialdemokrater är en orimlig politik. Istället bör vi ta fram verktyg som stärker förutsättningarna för byggnation såväl i staden som i de östra tätorterna. Vi vill till exempel prova att jobba med så kallade kopplade avtal, ett avtal som gör att byggbolag som åtar sig att bygga i staden också åtar sig att till exempel bygga i Södra Sandby eller Veberöd.

Ett arbete behöver också göras för att förbättra den kommunala välfärden och servicen i byarna. Inte minst därför föreslår vi den ovannämnda välfärdsgarantin. Sedan 2018 har till exempel (enligt Skolverkets statistisk) Lunds kommun 60 färre lärare, trots att eleverna blivit 600 fler. Statistiken visar också att ojämlikheten mellan kommunens skolor har vuxit sedan 2018. Detta är en utveckling som måste vändas.

Lunds kommun måste också bli en ännu bättre kommun för våra seniorer. I grund och botten handlar det om att visa respekt för de som varit med och byggt vårt samhälle. Det handlar dels om att du ska kunna bo kvar i Södra Sandby även när du blir äldre och till exempel behöver lämna villan. Att du blir äldre ska inte tvinga dig att flytta från orten. Men det handlar också om att erbjuda fler fritidsaktiviteter. Det görs dels i kommunal regi men också genom ett starkt föreningsliv. Vi socialdemokrater vill till exempel förstärka föreningsbidraget till våra pensionärs- och seniorföreningar så att deras verksamhet kan öka men också bli tillgänglig för fler.

Men den kommunala verksamheten är ju mer än skolan och omsorgen. Det måste till exempel finnas ett brett kultur-, idrotts- och fritidsliv i alla delar av kommunen. Därför vill vi till exempel öka tillgängligheten till kommunens fritidsverksamheter. Det handlar dels om att förbättra öppettiderna och utöka personalstyrkan på våra fritidsgårdar, men också att fortsätta att bygga ut till exempel fältgruppen så att närvaron ökar i hela kommunen. Det handlar också om att stärka tillgången till kulturverksamheter. I Södra Sandby så handlar det dels om att bygga ett nytt kulturhus så att den kulturverksamhet som idag finns i Byahuset erbjuds nya och långsiktiga lokaler. Dels handlar det om att se till att fler barn och unga kan delta i kommunens kulturverksamhet som till exempel Kulturskolan som behöver ha en stadigvarig verksamhet i fler delar av kommunen.

Vi vill också att boende i respektive by får mer att säga till om. Därför vill vi att arbetet medborgarbudgetarna utvecklas så att de tillförs mer resurser både till drift och investeringar, så att fler projekt kan genomföras. Vi vill också knyta politiken närmre byarna. Dels genom att det arbetas fram specifika och konkreta kommundelsprogram, men också att det skapas politiska referensgrupper med lokala företrädare så att vi utvecklar byarna tillsammans.

/ Socialdemokraterna Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • oktober

  6okt19:00- 21:00Teaterföreställning: Räkna de lyckliga stunderna blott

  9okt11:00- 13:30Scoutkårens barnloppis

  12okt19:00- 20:00Allsång med Flygelkören Under ledning av Gösta Petersén

  Visa fler event
 • Stenugn
  ICA
 • Nordsjö
  Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  JH Reklam
 • Hund
  Sprattelgubben
  Lasses
  smakerosak
  KB Bilservice
  Qvists Glasmästeri
 • Gardinateljen
  Radon
  Gröna Kiosken
  hund O mera
  PP mekanik
  Gloriosa
  Kreativa blomster
  IBAB
 • Gilla oss gärna :)