Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on februari 3rd, 2023 | by admin

0

Nytt naturreservat i Dalby

Ja till bildandet av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan

Nu står det klart att naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan strax öster om Dalby tätort ska bli verklighet. Detta sedan kommunfullmäktige ställt sig bakom förslaget från tekniska nämnden.

Reservatområdet består till största delen av torr- och fuktängar och rymmer en omfattande biologisk mångfald där bland annat en rad rödlistade och fridlysta arter ingår. Större delen av ytan har pekats ut som värdefull natur, klass 1 och 2 (högsta naturvärde samt högt naturvärde), i kommunens Grönprogram.

En av Lunds kommuns viktigaste naturvårdsstrategier är att skydda, sköta och restaurera fäladsmarker. Området mellan Dalby och Hällestad samt söderut mot Björnstorp utgör en värdekärna för dessa miljöer. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer, och samtidigt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Naturområden i Lund

Karta med ett markerat området för naturreservatet öster om Dalby

Kartan visar området som föreslås att bli ett naturreservat.

Om området

Dalby fälad ligger sydost om Dalbys bebyggelse, området är avgränsat av Hällestadsvägen i norr och Veberödsvägen samt Sydstens brott i söder. Historiskt är fäladen en rest av Dalby bys utmarker där kreatur gemensamt har gått och betat sedan Dalby by bildades för cirka 1000 år sedan.

Huvudsakligen består området av betad fäladsmark och tidigare åkermark där den största delen består av torra och fuktiga ängar med mindre inslag av medelrik kärr. Området skiftar mellan torrare partier i slänterna och fuktigare partier i de flackare delarna. Här växer en variationen av hävdberoende och icke hävdberoende arter.

En mängd av växter och insekter

I det biologiskt mest intressanta området, på bara några få kvadratmeter, blommar hundratals Jungfru Marie nycklar. Här trivs även de hävdberoende arterna slåtterfibbla, svinrot, granspira, stagg, grönstarr, ängsstarr, hirsstarr, backsippa, ängsvädd och gökblomster.

I de fuktiga partierna finns det tätört och rundsileshår samtidigt som det i och kring kärret finns stora älggräsbestånd, knapp- och veketåg samt vass. I det nordöstra hörnet finns en torrbacken där det bland annat växer brudbröd, backsippa, ängshavre, darrgräs, backnejlika, knägräs, jungfrulin, ärenpris och gulmåra.

Det dominerande trädslaget är en men det finns även inslag av sälg, slån och högvuxen björk. Kring kanterna växer det björnbär. Området är rikt på dagfjärilar, humlor, bin, trollsländor och andra insekter. I området finns nyligen noterat flera rödlistade och fridlysta arter. Under 2016 gjordes en naturvärdesinventering där större delen av området bedömdes vara värdekärnor klassade 1 (högsta naturvärde) och 2 (högt naturvärde).

Äng med Jungfru Marie nycklar och slåttergubbe

Slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar är två av de hundratals arter som växter i Dalby fälad, Klockerlyckan.

Tätortsnära natur

Området ligger i direkt anslutning till Dalby tätort och är ett attraktivt område för promenader, vandring, bär- och svampplockning och biologiska studier. Här finns rikliga björnbärsbestånd och svamp, såsom stolt fjällskivling och olika sorters soppar. Från slänterna är det en tilltalande vy över det öppna fäladslandskapet.

För att områdets natur- och kulturvärden långsiktigt ska bevaras och utvecklas är det viktigt med fortsatt hävd på betesmarkerna och att det vid behov restaureras på rätt sätt. De skogliga miljöerna bör skötas med naturvårdsinriktade skötselåtgärder.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer. Områdets kulturpräglade miljöer, bestående av betesmark med dess biologiska mångfald, ska bevaras och återställas. Inom området ska värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter skyddas och återställas.

Läs mer HÄR

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • juni

  26jun14:00- 15:00Sommarcafé på församlingshemmet

 • Stenugn
  Veberöds städ
  ICA
 • Ciklid
  Gåiskor
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Hälsocenter
  Hund
  smakerosak
  Sprattelgubben
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
 • Gardinateljen
  IBAB
  Gröna Kiosken
  PP mekanik
 • Gilla oss gärna :)