Lawes
Sandby autoservice
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on september 21st, 2021 | by admin

0

Södra Sandbys centrum – planprogram

n bygata istället för genomfartsled, en tätare bykärna med fler bostäder, mer service och ny plats för föreningslivet. Det är viktiga delar i ett förslag till planprogram.

Ett förslag till planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby har tagits fram. I september och oktober är det samråd, då kan du lämna synpunkter på förslaget.

Hela samrådsförslaget som PDF

LÄMNA SYNPUNKTER VIA E-TJÄNST

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. 

Sista dag att lämna synpunkter är den 28 oktober.

Utställning

Utanför nya biblioteket i Södra Sandby finns från och med den 15 september en utställning som beskriver förslaget.

Den 2 oktober, kl 11-14, finns förtroendevalda från byggnadsnämnden och tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret på plats vid utställningen för att svara på frågor och diskutera. Med reservation för ev ändrade restriktioner.

Fotomontage som visar bland annat ny centrumgata och var det kan bli nya torg och hållplatser.

1 & 2 Nytt torg, 3 Ombyggd centrumgata, 4 Ombyggd korsning, 5 Huvudhållplats, 6 Plats för föreningar och kultur, 7 Hållplats och ny infart till ICA

Förslaget i korthet

Genom att omvandla genomfartsvägarna till samlande gator och skapa en tydligare och stärkt bykärna kan biltrafiken finnas kvar, men på byns villkor. Revingevägen föreslås få en mjukare gatukaraktär, den utformas så att fotgängare och cyklister känner sig mer välkomna. I den östra den delen av bykärnan föreslås vägens sträckning ändras.

Den service som idag finns utspridd får möjligheten att samlas runt två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett större vid korsningen Skogsvägen-Revingevägen.

Centralt blir det plats för ungefär 300 nya bostäder som bidrar till att unga och äldre kan bo i Södra Sandby och även ger underlag för ny service. En ny plats för delar av föreningslivet i vid ett av torgen kan också bidra till ett mer livfullt centrum.

Den största busshållplatsen är tänkt vid Centrumhuset, men det kommer finnas fler hållplatser och även pendlarparkering.

Många av de äldsta husen i Södra Sandy bevaras och lyfts fram. Även en del äldre vägstruktur bör finnas kvar för att knyta an till ortens kulturhistoria.

Förslaget bygger till stora delar på att Lunds kommun tar över ansvaret för en del av Södra Sandbys huvudvägar.Hur detta kan gå till kommer att utredas vidare och inga formella beslut är fattade ännu. Ett planprogram sätter ramarna för ett större område, men för att förverkliga planerna behövs sedan även juridiskt bindande detaljplaner.

Film som visar förslaget, först som en översiktsbild och sedan rör man sig i marknivå. Vita/ljusa hus är befintliga hus, de mörkare visar placering och höjd på föreslagna hus. 

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Maja Skoog, 046-359 50 00.

Mer om stadsplaneringsprocessen.

Läs mer HÄR

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • december

  3dec15:00- 16:30Engers Julkonsert

  4dec12:00- 15:00Loppis på Trycket

  4dec - 12dec 412:00dec 12Loppis trycket

  Visa fler event
 • ICA
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
  Nordsjö
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
  JH Reklam
 • Qvists Glasmästeri
  Hälsocenter
  smakerosak
  Lasses
  Sprattelgubben
  KB Bilservice
  Hund
 • hund O mera
  PP mekanik
  Gloriosa
  Kreativa blomster
  Gardinateljen
  Gröna Kiosken
  IBAB
  Radon
 • Gilla oss gärna :)