Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on mars 11th, 2022 | by admin

0

Våtmark anläggs i Södra Sandby

Under de senaste 200 åren har en stor del av landskapets vattenytor försvunnit på grund av utdikning. Dagens klimatförändringar gör att skyfall och vattenbrist blir allt vanligare. Genom att bygga dammar minskar vi risken för både översvämningar och torka, binder koldioxid och stärker ekosystemet. I östra Södra Sandby ska två dammar och ett blågrönt stråk anläggas.

Det stora arbetet med anläggningen av dammarna, planeras att ske senare, under 2022. När dammarna är klara påbörjas de delar av projektet som ska göra våtmarksområdet till ett blågrönt stråk, med plantering av träd och buskar och stigar för rekreation.

Aktuellt


En arkeologisk utredning för att leta efter eventuella historiska fynd utfördes under december med ytlig grävning i smala remsor och metalldetektor. Undersökningen visade att det tidigare legat en våtmark på platsen där den nya våtmarken ska anläggas. Fynd på platsen var till exempel skärvor av flinta som kan ha slagits från en stenyxa. Man hittade även en eldningsplats, vilken ska tidsbestämmas med kol14 metoden. Inga fler undersökningar bedöms behövas på platsen.


En arkeologisk utredning för att leta efter eventuella historiska fynd utfördes under december med ytlig grävning i smala remsor och metalldetektor. Undersökningen visade att det tidigare legat en våtmark på platsen där den nya våtmarken ska anläggas. Fynd på platsen var till exempel skärvor av flinta som kan ha slagits från en stenyxa. Man hittade även en eldningsplats, vilken ska tidsbestämmas med kol14 metoden. Inga fler undersökningar bedöms behövas på platsen.

Vem bygger?

Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som på olika sätt är berörs av vattnet i Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet och vattenrådet har under nästan 30 år anlagt dammar/våtmarker på en yta stor som 1000 fotbollsplaner som renar totalt renar vattendragen från 150 ton kväve och 5 ton fosfor varje år. Att reducera motsvarande mängd övergödande ämnen i ett reningsverk skulle kosta cirka 22 miljoner kronor om året. Kävlingeån har höga naturvärden, men når fortfarande inte dagens krav på vattenkvalitet.

Åtgärder

När vi anlägger våtmarker minskar vi vår sårbarhet för torka och översvämningar. Med dammarnas förmåga att binda koldioxid motverkar vi klimatförändrinar. Våtmarksområden skapar också nya livsmiljöer för fåglar, fisk, groddjur och däggdjur samt vattenlevande småkryp. Tidigare projekt har bidragit till mätbara förbättringar för hotade arter vattendragens avrinningsområde.

 • Oktober 2021: projektet startar med att röja fram två entréer till området.
 • April/maj 2022: Dammarna grävs ur, massorna används till utjämning av marken intill dammarna.
 • Höst 2022: Träd och buskar planteras, stigar för rekreation anläggs.

Tidplan

Start: oktober 2021
Beräknas att vara klart: andra halvan av 2022

Störningar under byggtid

Störningarna bedöms bli små.

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • december

  3dec15:00- 16:30Engers Julkonsert

  4dec12:00- 15:00Loppis på Trycket

  4dec - 12dec 412:00dec 12Loppis trycket

  Visa fler event
 • ICA
  Stenugn
 • Ciklid
  Nordsjö
  Gåiskor
 • Södra Sandby församling
  JH Reklam
  eb blommor
 • Lasses
  Hund
  smakerosak
  Hälsocenter
  KB Bilservice
  Qvists Glasmästeri
  Sprattelgubben
 • IBAB
  Radon
  Gloriosa
  hund O mera
  PP mekanik
  Kreativa blomster
  Gardinateljen
  Gröna Kiosken
 • Gilla oss gärna :)